ย้ำมหาวิทยาลัยต้องรู้จักการเมือง

แต่การบริหารต้องไม่อิงการเมือง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล หรือ การออกนอกระบบราชการ ว่า เรื่องนี้ต้องอาศัยระยะเวลา เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะคิดเรื่องส่วนตัวทั้งค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ก่อนที่จะคิดถึงส่วนรวม จึงทำให้ความคิดของพนักงาน หรือ บุคลากรและผู้บริหารสวนทางกัน ดังนั้นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ โดยผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจกับพนักงานและบุคลากรของตนเองก่อนว่า กำลังทำอะไร คิดอะไร และจะเกิดผอย่างไร ที่สำคัญการบริหาร มหาวิทยาลัยสามารถเห็นแย้งได้ แต่ต้องไม่แตกความสามัคคี เพราะจะนำมาซึ่งภาวะตกต่ำของ มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อไปว่า สิ่งสำคัญที่เป็นปัญหาใหญ่ของหลายมหาวิทยาลัยในเวลานี้ คือ ขาดบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่ผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับอธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา เพราะอาจารย์รุ่นใหม่ไม่สนใจงานบริหาร แต่จะสนใจงานวิชาการ เพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการและชื่อเสียง ซึ่งเป็นจุดอ่อนจะทำให้การบริหารมหาวิทยาลัยขาดความเข้มแข็ง ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจะต้องเข้ามามีบทบาท และส่วนสำคัญในการบริหารมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการกำกับเชิงนโยบาย แต่ต้องไม่อิงการเมือง ขณะเดียวกันต้องไม่ปิดกั้นที่จะรู้จักการเมือง ต้องกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ประเทศชาติ เป็นกลาง และทำในสิ่งที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการเมืองมักอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยไปทำงานค่อนข้างมาก ทำให้นักวิชาการส่วนหนึ่งขาดความเป็นอิสระ เช่น พรรคการเมืองหนึ่งใช้นักวิชาการกลุ่มนี้ ขณะที่อีกพรรคก็อาศัยอีกกลุ่มหนึ่ง จึงทำให้เกิดความเห็นที่ไม่เป็นเอกภาพขึ้นมา.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด