มร.ลป.เตรียมรับประเมินจากก.พ.ร.

ผศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร. ลป.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ม.ค.นี้ ทางมร.ลป.จะได้รับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งการประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ และหารือแนวทางการประเมินที่เหมาะสมรวมทั้งเพื่อศึกษาข้อมูลร่องรอยหลักฐานเพื่อใช้ประเมินความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2551

ผศ.กิตติศักดิ์กล่าวว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เดินทางมาประเมินของ ก.พ.ร. ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านคือ ดร.อรพินท์ สพโชคชัย ประธานกรรมการ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ผู้นำเสนอ นางปุณยภา อมรวิสิทธิ์กุล กรรมการ น.ส.ฐาปนีย์ ผิวผ่อง กรรมการ และ ดร.ศุนิสา ทดทา เลขานุการ โดยขณะนี้ทางงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผนงาน ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ รับทราบกำหนดประเมิน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานเตรียมพร้อมในการเข้ารับการประเมินในครั้งนี้แล้ว

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด