... ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์จะจัดประชุมสัมมนาการวิจัย การวัดและประเมินทางการศึกษาแห่งประเทศไทยระดับชาติ เรื่อง กระแสและแนวโน้มของโลก ในการวิจัย การวัด และการประเมิน สถิติ และจิตวิทยาการศึกษา (Global Issues and Trends in Educational Research, Measurement, Evaluation, Statistics and Psychology) ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค.นี้ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อบุกเบิกองค์ความรู้ทางด้านสถิติ วิจัย ประเมินผลและจิตวิทยา โดยเชิญนักวิชาการมีชื่อเสียงระดับโลกเป็นวิทยากร ได้แก่ ศ.มาร์วิน ซี. อัลกิน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทฤษฎีการประเมิน จาก UCLA บรรยายเรื่อง ประเด็นและแนวโน้มของศาสตร์เกี่ยวกับทฤษฎีการประเมิน ศ.อีอิจิ มูรากิ ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่จาก Tohoku University บรรยายเรื่อง การวิเคราะห์ Dichotomous และ Polytomous IRT ด้วยโปรแกรม BILOG และ PARSCALE ศ.อากิฮิโต กามาตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบหลายมิติจาก Florida State University บรรยายเรื่อง ประเด็นและแนวโน้มของศาสตร์เกี่ยวกับสถิติการศึกษา และ ศ.มาร์ค วิลสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและวิเคราะห์ทางจิตวิทยา บรรยายเรื่อง ประเด็นและแนวโน้มของศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัย การวัด และจิตวิทยาการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยชั้นนำของเมืองไทยและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้เผยแพร่ความรู้ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นติดตามความก้าวหน้าและวิทยาการใหม่ๆ ในด้านสถิติ การวิจัย การวัดและประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยและส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านสถิติ การวิจัย การวัดและประเมินทางการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษาระหว่างคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจและบุคลากรทางการศึกษาของมหา วิทยาลัยต่างๆ ดูรายละเอียดได้ที่ www.cued-research.com หรือ IMES2009@cued-research.com หรือโทร.0-2218-2581-97 ต่อ 800

... รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า สิ่งสำคัญที่เป็นปัญหาใหญ่ของหลายมหาวิทยาลัยในเวลานี้ คือ ขาดบุคลากรที่จะทำหน้าที่ผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับอธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา เพราะอาจารย์รุ่นใหม่ไม่สนใจงานบริหาร สนใจแต่งานวิชาการ เพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการและชื่อเสียง เป็นจุดอ่อนที่ต่อไปจะทำให้การบริหารมหาวิทยาลัยขาดความเข้มแข็ง บทบาทสภามหาวิทยาลัยจึงมีส่วนสำคัญสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการกำกับเชิงนโยบาย แต่สภามหา วิทยาลัยต้องไม่อิงการเมือง ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ปิดกั้นที่จะรู้จักการเมือง นอกจากนี้ บทบาทมหาวิทยาลัยต้องกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ประเทศชาติ โดยการแสดงออกอย่างเป็นกลาง และเป็นระบบที่ถูกต้อง ไม่ใช้ความรู้สึกและอ้างเป็นความเห็นทางวิชาการ และต้องเป็นไปเพื่อเจตนาบริสุทธิ์แก่ส่วนรวม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!