ม.ราชภัฏลำปางเจ้าภาพจัดสัมมนาใหญ่ ประเมินผล-พัฒนาหลักสูตรรป.บ.ระดับภาคเหนือ

ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดโครงการสัมมนาประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ 8 สถาบัน เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีกำหนดการในการจัดสัมมนาประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอน ในวันที่ 14 ม.ค.นี้ เวลา 08.00-16.30 น.โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง

นายวิรัช ไชยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดสัมมนาดังกล่าวว่า ได้จัดการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วจำนวน 2 รุ่น และทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีการสัมมนาติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาแยกตามภูมิภาคซึ่งในแต่ละภูมิภาคได้มีการจัดการสัมมนาแล้วโดยในภาคเหนือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนา ของสถาบันการศึกษาในกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ประกอบ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผวจ.ลำปางให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : พื้นฐานการพัฒนาประชาธิปไตย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด