ศธ.เผยสาระประชุมศึกษาอาเซียน

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า วันที่ 19-21 ม.ค.นี้ จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนการจัดประชุสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบของซีมีโอ 19 ประเทศ โดยสาระสำคัญของการประชุมเป็นการพิจารณากลั่นกรองงาน โครงการ กิจกรรม และด้านงบประมาณ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

นางศรีวิการ์ กล่าวว่า และในวันเดียวกันจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนและมีผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักเลขาธิการอาเซียน วาระการประชุมจะเป็นการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการศึกษาของอาเซียน การรายงานโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา การรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน รวมทั้งอภิปรายเรื่องต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด