เสวนาบทเรียนพิษยาซูโดฯหาย

เสวนาบทเรียนพิษยาซูโดฯหาย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาแห่งชาติ สภาเภสัชกรรม ร่วมกับแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และชมรมเภสัชชนบท จัดประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาระบบยาจากบทเรียนยาซูโดฯ เพื่อสรุปบทเรียนจากปัญหาการรั่วไหลของซูโดอีเฟดรีน ที่สะท้อนปัญหาในการบริหารเวชภัณฑ์ ที่เภสัชกรมีหน้าที่หลักในการดูแล ทั้งในสถานพยาบาลและร้านยา เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบยาในภาพรวม ซึ่งในการประชุมช่วงเช้านั้น จะเป็นการอภิปราย เกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการของยาซูโดอีเฟดรีน และยาทดแทน ไม่ว่าจะเป็นการสรุปประมวลสถานการณ์ ข้อเท็จจริง ประสิทธิผล ความจำเป็นของยาซูโดฯ และยาทดแทน การใช้ยาที่เหมาะสมในโรงหวัด มีเกี่ยวข้องกับยาซูโดฯ และสุดท้ายคือ ความเสี่ยงของยาทดแทนกับการนำไปใช้เป็นยาเสพติด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ประธานกลุ่มศึกษาปัญหายาระบุว่า ปัญหาการลักลอบนำเข้าและการขายที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นปัญหาสำคัญ เพราะตั้งแต่ปี 2551 จนถึงเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ก็พบว่ามียาแก้หวัดสูตรผสมซูโดฯ ไปผลิตเป็นยาเสพติด ถึง 48.32 ล้านเม็ด ซึ่งทาง อย.ได้ดำเนินการกับผู้กระทำผิด โดยระงับการขายวัตถุดิบไปแล้ว ส่วนการสูญหายไปของยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดฯ น่าจะเกิดจากความบกพร่องของการบริหารเวชภัณฑ์ ขณะเดียวกันเครือข่ายเภสัชกรและแพทย์ ยังเตรียมผลักดันปฏิรูประบบควบคุมยา จากกรณีซูโดอีเฟดรีน เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ