สวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรีถึงแก่อนิจกรรมแล้ว

สวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรีถึงแก่อนิจกรรมแล้ว
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (14 มี.ค.)  รายงานข่าวแจ้งว่า นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมที่โรงพยาบาลรามาธิบดี พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดเบญจมบพิตร สิริิอายุรวม 77 ปี 

ประวัติ  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี 

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545  ก่อนหน้านั้นเริ่มรับราชการเป็นนายช่างโท กองช่างกล กรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ. 2506 จนได้รับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิ เป็นผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล เป็นวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตำแหน่งสุดท้าย คือ อธิบดีกรมชลประทาน จนเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2538
หลังจากนั้น ได้เข้ารับตำแหน่งในองค์กรต่างๆ อาทิ กรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยร้องทุกข์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร เกิดที่จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวน 10 คนของขุนธำรงพันธุ์ภักดี กับนางสร้อยทอง วัฒนายากร (คณานุรักษ์) สมรสกับปานจิตต์ สุจริตกุล อดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบุตรชาย 1 คน  และมีศักดิ์เป็นน้องชายของ นายมงคล วัฒนายากร ซึ่งเป็นบิดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง