มติครม.เด้ง พนิตา ปลัดพม.นั่งที่ปรึกษานายกฯ

มติครม.เด้ง พนิตา ปลัดพม.นั่งที่ปรึกษานายกฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติกรอบงบประมาณในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนวงเงิน 24,828 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการนโยบายน้ำ และอุทกภัยแห่งชาติ หรือ กนอช.เสนอมา เพื่อใช้ในการดำเนินนโยบายภายใต้ 246 โครงการ ทั้งการก่อสร้างพื้นที่พนังกั้นน้ำ และขุดลอกแม่น้ำคูคลองนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ทางกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมในรายละเอียดแต่ละโครงการต่อไป มติครม.เด้งพนิตาปลัดพม.นั่งที่ปรึกษานายกฯ-โยก'วิเชียร ชวลิต'เสียบแทนนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เสนอแต่งตั้ง น.ส.สมศรี ฮั่นตระกูล รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และ อนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอแต่งตั้ง นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง นายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แทน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอแต่งตั้ง นางปราณี ศิริพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแต่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นต้นไป ครม.ตั้ง'รัตนา'นั่งผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นางรัตนา กิจวรรณ เป็นผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราละเดือนละ 300,000 บาท ตามมติคณะกรรมการ กปพ. ครั้งที่ 1 โดยกระทรวงการคลังได้เห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน และร่างสัญญาจ้างผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ให้ นางรัตนา กิจวรรณ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. นี้เป็นต้นไป  มติครม.ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน3จชต.อีก3เดือนนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบหมายให้ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี น้อมนำและยึดกระแสพระราชดำริเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีก 3 เดือน ในพื้นที่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี ยกเว้น อำเภอแม่ลาน ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 19 มิถุนายน 2555 โดยมีการลงพื้นที่สำรวจความเห็นของประชาชนแล้วพบว่าร้อยละ 70 เห็นด้วย ครม.อนุมัติการเคหะฯต่ออายุสัญญาเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีนายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้การเคหะแห่งชาติ ต่ออายุสัญญาเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีจากทางธนาคารออมสินวงเงิน500 ล้านบาท ออกไปอีก เป็นระยะเวลาอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2555 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลัง เป็นผู้ค้ำประกันตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอมา โดยวงเงินดังกล่าวนั้น เป็นวงเงินที่นำไปแก้ไขปัญหาสถานะทางการเงินของการเคหะแห่งชาติหลังขาดเงินทุนในการหมุนเวียน ครม.อนุมัติเพิ่มหนี้สาธารณะจาก1.7ล้านลบ.เป็น2.2ล้านลบ.นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับปรุงการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 จากเดิมมีการก่อหนี้อยู่ที่ 1.7 ล้านล้านบาท เป็น 2.2 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 48.6 โดยมีการก่อหนี้ใหม่ในประเทศ เพิ่มเติมจากเดิมอยู่ที่ 350,000 บาท เป็น 800,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกู้เงิน ในโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก วงเงิน 964 ล้านบาท รวมทั้งให้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม ครม.ไฟเขียวปูนบำเหน็จจนท.ปราบยา-สั่ง"เฉลิม"จับตาสารตั้งต้นนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบ ให้มีการปูนบำเหน็จให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มีผลงานดีเด่นในการปราบปรามยาเสพติดทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี จับตาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของสารตั้งต้นยาเสพติด ทั้งนี้นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ใฝากดูในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้ โดยให้จัดให้เป็นคดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!