ด่วน! คนกรุงตรวจสอบรายชื่อรับเงิน 5000 ช่วยน้ำท่วม

ด่วน! คนกรุงตรวจสอบรายชื่อรับเงิน 5000 ช่วยน้ำท่วม
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสินได้เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 54 โดยมียอดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 30 เขตของกรุงเทพฯ จนถึง วันที่ 29 ธ.ค. ที่ผ่านมา 140,172 ราย คิดเป็นร้อยละ 67 จากจำนวนผู้ประสบภัยที่ขอรับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 209,425 ราย ซึ่งผู้ประสบอุทกภัยสามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท ได้ตามช่องทาง ดังนี้ 1. ทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th 2. ทาง Call Center ธนาคารออมสิน โทร. 1115 3. ประกาศรายชื่อหน้าธนาคารออมสินสาขาที่รับผิดชอบพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และ 4. ประกาศรายชื่อ ณ สำนักงานเขตที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจัดส่งให้ธนาคารออมสินเท่านั้น หากผู้ประสบภัยท่านใดยังไม่ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิฯ โปรดติดต่อสำนักงานเขตที่ท่านมีบ้านพักอาศัยตั้งอยู่ สำหรับแนวทางในการขอรับเงินช่วยเหลือจากธนาคารออมสิน มี 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 ติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ สถานที่ที่สำนักงานเขตกำหนดให้ธนาคารออมสินออกไปให้บริการนอกสถานที่ โดยมีการกำหนดวันเวลา และสถานที่ตามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ แนวทางที่ 2 ติดต่อขอรับเงิน ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้ประสบภัยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ไปแสดงตนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท.