รองเลขาสมช.ชี้ให้มองที่ผ่านมาเป็นบทเรียน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายอนุสิษฐ คุณากร รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของชาติ ในการฝึกซ้อมการบริหารวิธีจัดการระดับชาติ ประจำปี 2554 ว่า จาก
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ถือเป็นบทเรียนที่ทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ มีการจัดทำแผนงานและระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นสิ่งสำคัญ ต้องมีการจัดการที่ดี อีกทั้ง ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและต้องให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตนเอง และต้องมีแผนรองรับการอพยพเคลื่อนย้าย อีกทั้งหวังว่าภาคประชาชนเองจะสนับสุนนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้