โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกฯ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกฯ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เลือก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 จึงให้แต่งตั้งตามความในมาตรา 172 และ 173 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2554
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานรัฐสภา