รายชื่อผู้สมัครส.ส. ระบบสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

รายชื่อผู้สมัครส.ส. ระบบสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์

 

1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2.นายชวน หลีกภัย
3.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
4.นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

6.นายกรณ์ จาติกวณิช
7.ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
8.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
9.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
10.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์

11. นายไพฑูรย์ แก้วทอง
12. นายอิสสระ สมชัย
13.นายเจริญ คันธวงศ์
14.นายอลงกรณ์ พลบุตร
15. นายอาคม เอ่งฉ้วน

16.นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
17.นายสุทัศน์ เงินหมื่น
18.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
19.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
20.นายวิฑูรย์ นามบุตร

21.นายถวิล ไพรสณฑ์
22.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
23.พ.อ.วินัย สมพงษ์
24. นายสุวโรช พะลัง
25.ดร.ผุสดี ตามไท

26.นายปัญญวัฒน์ บุญมี
27.ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
28.นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์
29.นายภุชงค์ รุ่งโรจน์
30.นายนิพนธ์ บุญญามณี

31.นางอานิก อัมระนันทน์
32.นายโกวิทย์ ธารณา
33.นายอัศวิน วิภูศิริ
34.นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
35.นายเกียรติ สิทธิอมร

36. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
37.นายกนก วงษ์ตระหง่าน
38.พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี
39.นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
40.ดร.ประกอบ จิรกิติ

41.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา
42. นายกษิต ภิรมย์
43.วีระชัย วีระเมธีกุล
44.นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
45.นายวัชระ เพชรทอง

46.นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์
47.นายอิสรา สุนทรวัฒน์
48. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
49.นายชวนนท์ อินทรโกมาลสุตย์
50.นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์

51.ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา
52.นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์
53.นายดนัย นพสุวรรณวงศ์
54.ดร.ธิติ มหาบุญวราชัย
55.นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์

56.นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
57.นายยุพ นานา
58.นายสะพรั่ง สุขเวชวรกิจ
59.นายสัญชัย อินทรสูตร
60.นายบรรพต ต้นธีรวงศ์

61.นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ
62.ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ
63.ว่าที่ ร.ต.โมฮามัดยาสรี ยูซง 64.นายอภิชัย เตชะอุบล
65.ดร.วีระชัย ถาวรทนต์
66.นายอภินันท์ ช่วยบำรุง
67.นายประกอบ สังข์โต
68.เกรียงยศ สุดลาภา
69.นายสุริยะ ศึกษากิจ
70. พล.ร.อ.นาวี ศานติกะนาวิน

71.นายชีวเวช เวชชาชีวะ
72.นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
73.ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์
74.นายพรพล เอกอรรถพร
75.นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง

76.นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล
77.นายคำรณ ณ ลำพูน
78.นายวัชรินทร์ เกตะวันดี
79.นายจีรพงศ์ พวงทอง
80.นายราเมศ รัตนะเชวง

81.นางรักษ์หฤทัย ยกสุขฤทัยไขข่าว
82.นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์
83.พันเอกเฟื่องวิชช์ อนิรุทธเทวา
84.นายภูเบศ จันทนิมิ
85.นายแสนคม อนามพงษ์

86.นายสุธรรม นทีทอง
87.นายสรวิศ ขุนจันทร์
88.นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
89.นายพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา
90.นายสุธี กรกมลพฤกษ์

91.นายสกลภัทร เหมือนจันทร์เชย
92.นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม
93.พลเรือโทเชษฐ โกมลฐิติ
94.นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา
95.นายสกล เขมะพรรค

96.นายสำเร็จ ภูนิคม
97.จันทพร ขันโมลี
98.สมเกียรติ ฉันทวานิช
99.นางเตือนใจ นุอุปละ
100.นายจารุพงศ์ สมอารยพงศ์

101.นายภราดร กลางบุรัมย์
102.นายสุทัศน์ พรหมรัตน์
103.นายประสงค์ สุภาสัย
104.นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์
105.นายพลวัฒน์ เล็กสมบูรณ์ไชย

106.นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร
107.นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์
108.นายธวัช มนูธรรมธร
109. กษิเดช กุลจิตติพร
110.ขภัช นิมมานเหมินท์

111.นายแพทย์วัชระ สนธิชัย
112.นายรัฐไกร เอกเพชร
113.นายเอกมล อนันตกูล
114.นายวิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ
115.พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ

116.นายชุบ ชัยฤทธิไชย
117.นายมาร์โค เจริญใจ
118.นายครูนิตย์ ปิงเมือง
119.พ.ต.ท.วิชิต ศรีไชยวาน
120.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร

121. นางสาวปานระพี แก้วภราดัย
122.จันทร์เพ็ญ ปริปุณณะชัย
123.นายฐิติพงศ์ ภูมิโยธา
124.นางนิภา พริ้งศุลกะ
125.นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ