องค์กรชุมชนฯไม่ห่วงอานันท์ไขก๊อก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแก้ว สังข์ชู กรรมการเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป เปิดเผยว่า การประกาศจะลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการปฏิรูป ของนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยของขบวนการภาคประชาชน เพราะ ขบวนองค์กรชุมชนมีจุดยืนมาตั้งแต่แรกแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการพัฒนาประเทศนั้น ต้องมาจากปฏิบัติการจริงในพื้นที่ระดับตำบล จังหวัด และภูมินิเวศน์ และจะเดินหน้าขับเคลื่อนงานปฏิรูปในระดับพื้นที่ต่อไป

นายแก้ว กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป จะพัฒนาข้อเสนอจากมติสมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ที่มีสาระสำคัญให้ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้ ซึ่งเบื้องต้นกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ ๒,๓๐๐ ตำบล ระยะเวลา ๕ ปี โดยมีข้อเสนอสำคัญอาทิ ให้ภาครัฐคืนอำนาจการจัดการตนเองไปสู่ชุมชนท้องถิ่นในทุกมิติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น การปฏิรูประบบการจัดการที่ดินเพื่อความเป็นธรรม ฯลฯ เพื่อนำเสนอต่อพรรคการเมืองทุกพรรคที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงนี้ เพื่อให้พรรคการเมืองนำไปบรรจุไว้เป็นนโยบายพรรคในการหาเสียง เพราะมติสมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป เป็นแนวทางที่สอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับพื้นที่เป็นหลัก

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด