โปรดเกล้าฯโผทหารกลางปี132นาย

โปรดเกล้าฯโผทหารกลางปี132นาย

โปรดเกล้าฯโผทหารกลางปี132นาย เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปไปนี้ จำนวน 132 นาย โดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิ พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม พล.ท.ธงชัย เทพารักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.อมรเทพ โรจนสโรช เจ้ากรมแผนที่ทหารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก) พล.ท.นพดล เผ่าจินดา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พล.ท.คมสัน มานวกุล แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก) พล.ท.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ ที่ปรึกษากองทัพบก เป็นแม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.จีระศักดิ์ ชมประสพ รองแม่ทัพภาคที่2 เป็นปม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.วิเชียร มัญญะหงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นที่ปรึกษากองทัพบก พล.ต.วลิต โรจนภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.สุรนาท สุวรรณนาคร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 เป็นรองแม่ทัพน้อยที่ 2 และ พ.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็นผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ 2 รักษาพระองค์

ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 2554 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด