อปท.สุรินทร์มอบโนยบายแก้ภัยแล้ง

อปท.สุรินทร์มอบโนยบายแก้ภัยแล้ง

อปท.สุรินทร์มอบโนยบายแก้ภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมชี้แจ้งมอบนโยบายเร่งด่วน เพื่อซักซ้อม และชี้แจงข้อราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาล ปลัดเทศบาล ท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง ทั้งจังหวัดสุรินทร์ ข้อราชการช่วยเหลือประชาชนในการประกันตนตาม มาตราที่ 40 จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เรื่อง 1 ตำบล 1 ทุน สำหรับเรียนฟรี ในโรงเรียนประจำ นายสิทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการชลประทานสุรินทร์ ถกปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรูณาการเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของคนในชนบทร่วมทั้งสัตว์เลี้ยงโค กระบือ ช้างเลี้ยง และพื้นที่ทางการเกษตรต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด