มทภ.4 เพิ่มประสิทธิภาพครูสอนตาดีกา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการออกพบปะ และจัดอบรมสัมมนาผู้บริหาร และครูผู้สอนตาดีกา สังกัดมูลนิธิศูนย์
ประสานงานตาดีกา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ครูสอนศาสนา และนักเรียน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรใน
ตาดีกา ที่มีต่อภาครัฐ และเพื่อป้องกันมิให้นักเรียนในศูนย์การศึกษาฯ ถูกชักจูงจากผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังเอกลักษณ์ความเป็นไทยแก่นักเรียนในศูนย์การศึกษาฯ ดังกล่าว

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวอีกว่า บุคลากรในตาดีกา ถือว่าเป็นแบบอย่างพื้นฐานที่สำคัญ สามารถเปลี่ยนแปลง และกำหนดเส้นทางเดินชีวิตของเยาวชนได้ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดนโยบายสานใจ
สู่สันติ เพื่อเป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และทุกคนจะไม่มีการละเมิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด