ช้า​ง-ข้าวหอม-ผ้าไหมเมืองต้นแบบสุรินทร์

ช้า​ง-ข้าวหอม-ผ้าไหมเมืองต้นแบบสุรินทร์

ช้า​ง-ข้าวหอม-ผ้าไหมเมืองต้นแบบสุรินทร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสิทธิพร บางแก้ว พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ โดยกำหนดให้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ ได้จัดให้มีโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพัฒนาจังหวัด ที่มีศักยภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วประเทศไทย และคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากจังหวัดที่มีความโดดเด่น
ทางภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปพัฒนาสร้างจุดเด่นให้แก่สินค้า หรือ บริการของจังหวัด และสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติได้ จำนวน 10 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

จังหวัดสุรินทร์ จึงคัดเลือก 3 ชุมชน ดังนี้ 1.หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง 2.ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ และ 3. ผ้าไหมสุรินทร์ ซึ่งคณะทำงานจะได้จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำร่างแผนงานการพัฒนาศักยภาพสินค้า/บริการเป้าหมาย เพื่อนำเสนอโครงการฯ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้าสงสรรค์ระดับประเทศ ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด