โอลิมปิก 2020

ปปง.ร่วมสหประชาชาติต้านหนุนงบก่อการร้าย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ร่วมกับ คณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้าย สหประชาชาติ คณะกรรมาธิการว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย กระทรวงการต่างประเทศและการค้า ประเทศนิวซีแลนด์ แคนนาดา และสวิตเซอร์แลนด์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อป้องกันการใช้เงินขององค์กรไปแสวงหาผลกำไรในทางที่ผิดเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวจากหลายประเทศ กว่า 70 คน โดยวัตถุประสงค์หลักในการสัมมนาครั้งนี้ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือกันถึง
ความเสี่ย ที่องค์กรในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะถูกแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อการสนับสนุนการก่อการร้าย รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งเสนอข้อกำหนดที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของภูมิภาค ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือว่าสอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐ ในการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติ อีกทั้ง ยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ สำนักงาน ปปง. อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ อาชญากรรม