ลพบุรีเปิดกิจกรรมร่วมใจเดินตามรอยเท้าพ่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา นายชาญชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อปพร. และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเอง ร่วมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญญาณตนร่วมกันปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อันประกอบไปด้วย สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหอประชุมโรงเรียนโคกตูมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานตำรวจภูธร จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ทหารหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนชาวไทยทุกคน เกิดความรักความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการขยายเครือข่ายในการติดตามเฝ้าระวัง และสกัดกั้นขัดขวางพฤติกรรมทุกรูปแบบ ต่อกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อสถาบันชาติ และ พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้ง ร่วมมือ
ร่วมใจรู้รักสามัคคีสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ