ครม.พิจารณาคว่ำบาตรลิเบียตามมติ UNSC

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยมีวาระที่น่าสนใจในการที่ กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการคว่ำบาตรลิเบีย ตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ UNSC โดยมติดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึง การห้ามเดินทางไปยึดทรัพย์บุคคลในครอบครัว กัดดาฟี่ รวมไปถึง การห้ามขนส่งอาวุธทุกชนิด ขณะที่ กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิ ที่ ประเทศญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรี ยังเตรียมพิจารณาผลความคืบหน้าของการดำเนินแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย ตามที่ กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่ายไข่ไก่เป็นกิโลกรัม การปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ด้าน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เตรียมเสนอให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 31 โครงการ ซึ่งพบว่ามีปัญหาในการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ที่พบว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐ ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมและความต้องการของคนในชุมชน