กองธรณีวิทยาฯเผยไทยไม่แผ่นดินไหวใหญ่แน่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอดิชาติ สุรินทร์คำ ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง ความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย ในขณะนี้ว่า จากการตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหว ที่มีอิทธิพลกับรอยเลื่อนในประเทศขณะนี้ มีขนาดเล็กมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น และไม่มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในประเทศอย่างแน่นอน ทั้งนี้การศึกษาแผ่นดินไหว มีการแบ่งเป็น 2 กรณี คือ อิทธิพลของรอยเลื่อนในประเทศ และแนวรอยเลื่อนที่มีพลังจากประเทศใกล้เคียง ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีฯ ได้จัดทำแผนที่แนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศ โดยมีความละเอียดระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับหมู่บ้าน ครอบคลุม 20 จังหวัด ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออก และได้จำแนกรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศ ออกเป็นกลุ่มทั้งสิ้น 13 กลุ่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี ที่มีอยู่ทั้งสิ้นกว่า 15,000 คน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซีย สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ ประเทศพม่า ก็สามารถที่จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยได้

นายอดิชาติ ยังกล่าวอีกว่า ยังได้ส่งข้อมูลของกลุ่มแนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศ ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อควบคุมการสร้างอาคารในบริเวณดังกล่าว พร้อมการฝึกอบรมให้ข้อมูลกับเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณีใน
พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อยู่ตลอด