มติวุฒิสภาผ่านงบกลางปี 54 แล้ว

มติวุฒิสภาผ่านงบกลางปี 54 แล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภาในวันนี้มี นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2554 โดยวงเงินกว่า 9.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว 36 เสียง และงดออกเสียง 25 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 64 คน ขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นด้วย 52 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า การจัดทำงบประมาณกลางปีดังกล่าวนั้น เพื่อให้รัฐบาลในชุดต่อไปจะสามารถจัดงบประมาณปี 2555 ได้อย่างอิสระ และมีความคล่องตัวมากขึ้น ขณะที่การประเมินการจัดเก็บรายได้นั้น มีความมั่นใจว่าจะได้เกินกว่า 120,000 ล้านบาท ด้วย