อลงกรณ์เปิดประชุมเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับประเทศไทย ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับท้องถิ่นและชุมชน โดย นายอลงกรณ์ กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ ด้วยการต่อยอดจากภูมิปัญญาและท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและเกิดการสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม จากร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GDP เป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2555 หรือ เป็นเงิน 900,000-1,000,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นตัวอย่าง
นำร่องที่ดีในการตั้งคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขึ้น และเป็นเมืองต้นแบบ 1 ใน 10 จังหวัด ที่จะพัฒนาต่อยอดให้กับจังหวัดที่เหลือต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด