สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอน "เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ......

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คำประกาศเข้า...... เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด 84 พรรษา มหามงคล วันนี้เสนอตอน เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ ขณะที่ประทับอยู่ในกรุงลอนดอน รัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุเพียง 10 พรรษา และยังทรงเป็นนักเรียนอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมรชชนนี ทรงตัดสินพระทัยให้พระราชโอรสทรงศึกษาต่อไปจนจบหลักสูตร และทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโลซานไปยังเมืองปุยยี พระราชทานชื่อที่ประทับหลังใหม่ว่า "วิลลาวัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ตามเสด็จพระบรมเชษฐาธิราชนิวัติประเทศไทยสองครั้ง ครั้งแรกใน พ.ศ.2481 ครั้งที่สอง ใน พ.ศ.2488 ครั้งหลังเสด็จประทับ ณ พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง และทรงมีกำหนดจะเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2489 แต่ก่อนหน้านั้นเพียง 4 วัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหัน รัฐบาลจึงกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบรมเชษฐาธิราช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 จากนั้น พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 19 สิงหาคมปีเดียวกันนั้น........เสียงประชาชน คำประกาศปิด..............ท่านจะติดตามรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด 84 พรรษามหามงคล ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลาเดียวกันนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด