นายกฯเผยรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับอสม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานจัดงาน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2554 ว่า งานของ อสม. มีความสำคัญมาก ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา โดยความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมนั้น หากมีการให้ความรู้ที่ถูกหลักสาธารณสุขแล้ว ก็จะป้องกันไม่ให่เจ็บป่วยได้ รวมทั้ง จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ปัจจุบันมีสูงขึ้น ขณะเดียวกัน งานระบบอาสาสมัครที่มีการกำหนดเป้าหมายชัดเจนก็จะทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ รัฐบาลชุดปัจจุบัน เห็นความสำคัญของ อสม. จึงกำหนดให้มีค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ แต่
ก็ทำให้การทำงานนั้นมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม เครือข่าย อสม. ก็รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจงานสำคัญของรัฐบาล อาทิ การปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าระบบนี้ จะพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การทำงานในนวัตกรรมใหม่ และเป็นพลังสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย