ประชาคมโลกทึ่งอสม.ไทยช่วยสธ.คุมโรคได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนางานด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. จนขณะนี้มี อสม.ครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ จำนวน 1,005,000 คน ซึ่งกำลังคนเหล่านี้ ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านสุขภาพต่างๆ ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน จนทำให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก ว่า อสม.ของไทย เป็นอาสาสมัครที่มีพลังช่วยบรรเทาและลดปัญหาโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหายาเสพติด โรคซาร์ แม้กระทั่งโรคไข้หวัดใหญ่ ทำให้ไทยสามารถควบคุม แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 นี้ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ อสม. ทำงานเชิงรุก โดยจัดทำแผนสุขภาพตำบล เพื่อดูแลสุขภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ ซึงได้ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั่วประเทศ และจัดอบรม อสม. 150,000 คน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข