ร.พ.แม่สอด ซ้อมแผนรับเทศกาลสงกรานต์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมเพชรชมพู โรงพยาบาลแม่สอด ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้จัดประชุมเครือข่ายหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย EMS โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุทัศน์ อภัยกุญชร นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน - นิติเวช โรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติการ EMS ในปี 2553 และแจ้งให้ทราบถึงแผนการพัฒนาการปฏิบัติงาน EMS ในปีงบประมาณ 2554 การเตรียมความพร้อม เพื่อซ้อมแผนภัยพิบัติ และแผนอุบัติเหตุหมู่ในช่วงสงกรานต์ การชี้แจงทำความเข้าใจในพระราชบัญญัติบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้ง การทบทวนถึงปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย ในอำเภอแม่สอด เข้าร่วมกว่า 60 คน

นายแพทย์สุทัศน์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ และสาธารณภัย รวมถึง การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานของหน่วยกู้ชีพ