จ.สุรินทร์ ชู 6 ข้อ พัฒนาชุมชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ชู 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ตามนโยบาย "โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม" เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยประชุมชี้แจงและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชน และการเสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กร โดยมีมีหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กว่า 100 คน เข้าร่วม