กปภ.วางแผนรับมือภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ ประจำปี 2554 โดยระบุว่า ในปีนี้ไทยจะประสบกับปัญหาภัยแล้งขั้นรุนแรง และยาวนานกว่าทุกปี ซึ่งแหล่งน้ำดิบ กปภ. ทั้ง 230 สาขา ต้องปรับปรุงสระเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสูบน้ำดิบไว้ให้เต็มอยู่เสมอ หากแหล่งน้ำตื้นเขินให้ขุดลอก ปรับปรุง พัฒนาให้สามารถกักเก็บน้ำดิบให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างฝายทดน้ำเพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้น และสะดวกต่อการสูบไปใช้ผลิตน้ำประปา ส่วนการผลิตและจ่ายน้ำ กปภ. ทุกสาขา ต้องจัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำ พร้อมตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนนั้น กปภ. ที่ไม่ประสบปัญหารุนแรง ต้องให้ความช่วยเหลือด้วยการจ่ายน้ำประปาฟรี ให้แก่รถบรรทุกน้ำของส่วนราชการ หรือ หน่วยงานต่างๆ เพื่อรับน้ำประปาไปแจกจ่ายโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือน้ำเพื่อการอุปโภคเป็นลำดับแรก ขณะที่ หน่วยงานจะขอน้ำต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถ ที่มารับน้ำด้วย เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสนำน้ำไปจำหน่าย