การประปา เตือน ใช้น้ำหน้าแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ มีผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอเมือง จำนวน 22,000 ราย อัตราการใช้น้ำ 0.9 ลูกบาศก์เมตรต่อรายวัน น้ำที่นำมาใช้เป็นน้ำดิบจากห้วยเสนง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ประมาณ 9,730,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโดยเฉลี่ยมีการใช้น้ำจากห้วยเสนง ประมาณวันละ 29,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ในส่วนของการใช้น้ำ จะมีการประชุมผู้ใช้น้ำหลักทั้ง 2 ส่วน คือ ผู้ที่ใช้น้ำอุปโภคบริโภค
และผู้ที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตร โดยมีชลประทานสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพ โดยได้ดำเนินการไปแล้ว สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติ มีการลดลงอย่างรวดเร็ว ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างระมัดระวัง ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้เกิดมลพิษ เพื่อให้สามารถใช้น้ำได้อย่างยั่งยืน