ชาวสวนยางสงขลาร้องนายกช่วยราคาตก!

ชาวสวนยางสงขลาร้องนายกช่วยราคาตก!
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) จาก 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อ.รัตภูมิ อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ และ อำเภอเมืองสงขลา ประมาณ 300 คน นำโดย นายเพิก เลิศวังพง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปชุมนุมที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อยื่นหนังสือให้กับ นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรื่องขอให้พิจารณาถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรี

โดยมีข้อเรียกร้อง 2 ข้อ คือ 1. ให้รัฐบาลอนุมัติโครงการ "สนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา เพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ (8,000 ล้านบาท)" โดยด่วน และลดเงื่อนไขของโครงการที่เป็นอุปสรรค เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันเกษตรกรเข้าถึงโครงการโดยเสมอภาคกัน 2. ให้ยกเลิกข้อความใน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ที่มีเนื้อหานำไปสู่การใช้เงินจากกองทุนนี้ ในการส่งเสริมให้มีการปลูกยางใหม่ตามนโยบายของรัฐ แต่ให้รัฐจัดสรรเงินจากงบประมารประจำปี หรือเงินจากแหล่งอื่นในการส่งเสริมการปลูกยางใหม่แทน

โดย นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือและรับปากจะรีบทำหนังสือ เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้

นายเพิก เลิศวังพง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในวันที่ 21 มีนาคม นี้ แกนนำชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) จำนวน 20 คน จากทั่วประเทศ จะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องต่อไป