วิกฤติ!4อ่างบุรีรัมย์น้ำต่ำ-เร่งขอฝนหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยงศักดิ์ ประภาพันธ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า หลังจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมือง อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย อำเภอ
กระสัง และ อ่างเก็บน้ำลำตะโคง อำเภอแคนดง ที่ใช้เป็นน้ำดื่ม ในการผลิตประปาบริการประชาชน ที่ระดับน้ำกักเก็บไม่ถึง 40 % ของความจุอ่าง ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เกรงจะเกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้ง
ทางชลประทาน จึงได้ทำเรื่องไปยังสำนักงานเกษตรละสหกรณ์จังหวัด เพื่อดำเนินการประสานกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนครราชสีมา ให้เร่งออกปฏิบัติการบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวง เพื่อเติมปริมาณน้ำในอ่างที่มีระดับน้ำกัก
เก็บต่ำ เพื่อให้น้ำดิบเพียงพอในการผลิตประปา ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ พร้อมเของบประมาณเพื่อมาดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ตื้นเขิน ให้สามารถจัดเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค ได้ตลอดทั้งปี เป็นการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก