บุรีรัมย์จัดสัมมนาท้องถิ่น300คนร่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระชัย ประยูรเมธา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2554 ห้องประชุมคูเมือง โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ใน จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา แนวทางการแก้ไข รวมทั้งแนวทางพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น เพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้มีศักยภาพความเข้มแข็ง และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน เนื่องจากที่ผ่านมา พบปัญหาการร้อง
เรียนทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก