สระแก้วประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง9อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธา แพรกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับภัยพิบัติธรรมชาติ ใน จ.สระแก้ว ด้านการเกษตร มีหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลอยู่ มีการวางแผนภัยธรรมชาติ ในภาวะภัยแล้งได้แจ้งศูนย์ทำฝนหลวง ขณะนี้ไปทำฝนอยู่ที่จ.ระยอง จะมีการบินทำฝนหลวงที่ด้านเหนือลม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อจะให้ฝนตกด้านจังหวัดด้านภาคตะวันออก เรายังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกษตรจังหวัด ท้องถิ่นที่มีอยู่ทุกอำเภออยู่แล้ว

ขณะที่ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่ สระแก้ว ได้แต่งคณะอนุกรรมการติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ให้มีการเฝ้าระวัง ติดตามและรายงานสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์ในการรับข้อร้องเรียนและความต้องการของเกษตรกร สำคัญของจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 12 แห่ง ท่ากะบาก , คลองสามสิบ, ช่องก่ำบน, ช่องก่ำล่าง, คลองทราย, คลองเกลือ, ห้วยซัน, เขารัง, ห้วยยาง, ห้วยตะเคียน, เขาดิน และพระปรง มีความจุ 197,646 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ 124,541ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 61.01 % รวมทั้ง ให้รายงานความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือส่งให้จังหวัดทราบทุกสัปดาห์ และได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง ทุกอำเภอ รวม 9 อำเภอ ได้สรุปรายงานสถานการณ์ภัยแล้วที่ผ่านมาการปฏิบัติทำฝนหลวงทั้งสิ้น จำนวน 92 วัน จำนวน 290 เที่ยวบิน มีฝนตก 89 วัน คิดเป็นร้อยละ 96.74 % ในปี 53 โดยใช้เครื่องบินเชสนา 208 จำนวน 3 ลำ และกาซ่าจำนวน 1 ลำ