ทบ.เผยปืนหายจนท.บกพร่องปัดการโจรกรรม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบก ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยสูญหายทางบัญชี คือ กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พล.อ.พิเชษฐ์ วิสัยจร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ให้การเป็นประโยชน์ ทำให้ในเบื้องต้นสามารถระบุได้ว่า ไม่ใช่การโจรกรรม แต่เป็นความบกพร่องและทุจริตของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเฉพาะบุคคล ที่ไม่ได้ปฎิบัติให้เป็นไปตาม "ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจอาวุธและสิ่งของที่จ่ายประจำตัวทหารของหน่วยในกอง
ทัพบก พ.ศ. 2497" ที่กองทัพบกวางมาตรการต่างๆ ไว้อย่างเคร่งครัด โดยระเบียบปฏิบัติมีดังนี้ การตรวจประจำวัน เป็นหน้าที่ของผู้บังคับหมู่และผู้บังคับหมวด โดยตรวจเวลาใดก็ได้ การตรวจประจำสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง เป็นหน้าที่ของผู้บังคับกองร้อย หรือ ผู้แทน และการตรวจประจำเดือน ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง เป็นหน้าที่ของผู้บังคับกองพัน หรือ ผู้แทน ซึ่งในการตรวจจะพิจารณาถึงการรักษาความสะอาด การปรนนิบัติบำรุง การชำรุด หรือ สูญหาย อาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามอัตรา จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า อาวุธได้ถูกทยอยลักลอบนำออกไป มิได้สูญหายทั้งหมดในคราวเดียวกัน ขณะนี้
กองทัพบกสามารถติดตามอาวุธบางส่วนคืนมาได้แล้ว และคณะกรรมการ จะใช้ระยะเวลาในการสอบสวนและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างต่ำ 15 วัน ก่อนจะรายงานผลการสอบสวนให้กองทัพบกต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากอาวุธที่สูญหายยังไม่ได้คืนจนครบจำนวน ก็อาจมีการติดตามและขยายเวลาในการสอบสวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทัพบกได้เร่งดำเนินการสอบสวนหาผู้กระทำผิด หรือ ผู้ที่บกพร่องในหน้าที่ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย อย่างเต็มที่ และจะดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด ส่วนรายละเอียดความคืบห