บุรีรัมย์ตั้งศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรเทพ แสงทอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ในทุกอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือราษฎรประสบภัยแล้ง

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์ภาพรวม โดยเฉพาะระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 22 แห่ง ทั้งจังหวัดพบว่า ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บเพียง 61 % ของความจุอ่างทั้งหมด ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงคาดการณ์ว่า ในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปี ซึ่งจากข้อมูลพบว่าในปี 2553 ที่ผ่านมา มีพื้นที่กระทบแล้งทั้งจังหวัด 23 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 267,465 ครัวเรือน คิดเป็นประชากร1,115,292 คน ขณะที่ทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรรวมทั้งสิ้นกว่า 44 ล้านลิตร