ทหารเชียงใหม่นำน้ำ 2 แสนลิตรแจกปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 10 อำเภอ ทางหัวหน้าโครงการสงเคราะห์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประสบแล้ง และได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากภัยแล้ง แล้ว 10 อำเภอ โดยมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 44 ตำบล 349 หมู่บ้าน 40,049 ครัวเรือน 137,476 คน และพื้นที่การเกษตร 17,827 ไร่ ซึ่งขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทหารในเขตพื้นที่ ได้ให้การช่วยเหลือโดยการจัดสรรน้ำในพื้นที่ต่างๆ แล้ว 60 เที่ยว ปริมาณน้ำ 291,000 ลิตร รวมทั้งการขุดลอกลำน้ำ ลำเมืองสาธารณะ ซ่อมแซมถังเก็บน้ำ และสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ตามที่ร้องขอ

อย่างไรก็ตาม คาดว่า จังหวัดเชียงใหม่จะประสบปัญหาทุกอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่แล้งซ้ำซาก ประมาณ 130 ตำบล 1,000 หมู่บ้าน ส่วนในปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้งบประมาณช่วยเหลือทั้งสิ้นกว่า 25 ล้านบาท