สุเทพแถลงเสนอร่างพรบ.ชุมนุมในที่สาธารณะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง แถลงเสนอร่างพระราชบัญญัติชุมนุมในที่สาธารณะพ.ศ... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา
63 ที่ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพชุมนุมในที่สาธารณะ จึงมีความจำเป็นต้องมีพระราชบัญญัติชุมนุมในที่สาธารณะซึ่งสาระสำคัญนั้น จะมีการกำหนดความรับผิดชอบในหน้าที่ปฏิบัติของผู้จัดการชุมนุม รวมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์ของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการชุมนุม โดยเฉพาะการที่ผู้จัดการชุมนุมต้องแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ ที่จะจัดการชุมนุมไม่น้อยกว่า 72 ช.ม. ก่อนการชุมนุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรักษาความปลอดภัย ตามสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ ขณะที่การชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมายนั้น ก็จะมีการกำหนดไว้ชัดเจน ทั้งนี้หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามนั้น ก็จะมีผลและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแล้ว