อุดรธานีเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ ที่ศาลแขวงอุดรธานี นายปกรณ์ มหรรณพ อธิบดีผู้พิพากษาศาล ภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี โดยมี นายสหพรรษ จินานุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี และผู้ประนีประนอมร่วมเป็นเกียรติด้วย ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี เป็นหน่วยงานการให้บริการตามกฎหมายแก่คู่ความและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้แก่คู่ความและผู้เกี่ยวข้องในคดี ได้ทราบถึงปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละคดี ส่งเสริมและสนับสนุนการระงับข้อพิพาทด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการพิพากษาของศาลโดยการสืบพยาน ตลอดถึง ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม