สหกรณ์ลำปางร่วมถกแก้ปัญหาภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยณรงค์ กาฬมณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ฝนหลวง ได้ทราบว่า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางนั้น มีพื้นที่ใดที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดลำปางนั้น ได้ประกาศภัยแล้งไปแล้ว 10 อำเภอ โดยมีพื้นที่เกษตร ประกอบไปด้วย ข้าวนาปรัง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมพืชผักสวนครัว ตลอดจนแหล่งน้ำสัตว์เลี้ยง เช่น วัว และควาย ที่ขาดน้ำ และยังต้องการน้ำ

เนื่องจากประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ส่วนมากจะอยู่นอกพื้นที่ของชลประทาน ไม่มีแหล่งน้ำที่เก็บกักไว้ในฤดูฝน ดังนั้น จังหวัดลำปาง จึงร้องขอและเตรียมการจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ เพื่อจะได้มีฝนตกลงมาบ้างในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาแก่เกษตรกร และแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่อาจจะปกคลุมจังหวัดลำปาง