สุรินทร์แจกน้ำให้พื้นที่ประสบภัยแล้ง5อ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำนวย จันทรัฐ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ แจกจ่ายน้ำให้แก่พื้นที่ประสบภัย จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ปราสาท สังขะ ศีขรภูมิ บัวเชด และ กาบเชิง จำนวน 463 เที่ยว ปริมาณน้ำ 3,000,000 ลิตร

ส่วนด้านปศุสัตว์ ได้จัดเตรียมหญ้าแห้งจำนวน 30 ตัน และเตรียมวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และคอบวม สำหรับแนวทางและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้ดำเนินการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้อำเภอประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์แจกจ่ายน้ำประจำหมู่บ้าน บริหารจัดการน้ำประปาชุมชนให้เพียงพอ จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้พอใช้ตลอดฤดูแล้ง การจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร บริหารจัดสรรน้ำให้แก่เกษตรกรให้ทั่วถึง ป้องกันความขัดแย้ง และขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรัง และแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมต่างๆ