สุรินทร์เปิดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพOTOP

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาดและการจัดการทุน ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2552 ซึ่งกรมพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ จ.สุรินทร์ จัดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชนปี 2554 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 20 กลุ่มๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน อบรมระหว่างวันที่ 7 - 9 มี.ค. 2554 ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีความรู้ และความชำนาญในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาดและการจัดหาทุน อย่างมีประสิทธิภาพ และนำแผนธุรกิจไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP จังหวัด และภูมิภาคได้ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ผู้ประกอบการร้านธุรกิจ และปราชญ์ชาวบ้าน ในการมาหาความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้อย่างมาก