สุรินทร์ จัดงบฯแก้ปัญหาความยากจน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทัศนัย พิริยาสัยสันติ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท ครัวเรือนที่ยากจนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง จำนวน 11,608 หมู่บ้าน ได้รับความช่วยเหลือเงินทุน
เพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้สูงขึ้น พ้นเส้นความยากจน รวมทั้ง ยังได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งยิ่งๆขึ้น มีหมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จากกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ ปี 2536 - 2544 จำนวน 1,257 หมู่บ้านๆ ละ 280,000 บาท รวมเป็นเงิน 351,960,000 บาท มีครัวเรือนเป้าหมายยืมเงินโครงการไปประกอบอาชีพแล้ว มากกว่า 133,000 ราย รายละ 1 - 3 รอบ โดยส่วนใหญ่ ยืมเงินไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร ร้อยละ 90 รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย ร้อยละ 7 อาชีพอุตสาหกรรม ร้อยละ 1 อาชีพช่าง ร้อยละ 1 และอื่นๆ ร้อยละ 1