ขนส่งเข้มรถตู้หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การเกิดอุบัติเหตุจากรถตู้โดยสารสาธารณะ แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน เป็นอย่างมาก โดยสาเหตุส่วนหนึ่ง เกิดจากสภาพความไม่พร้อมสมบูรณ์ของตัว รถ และความประมาทของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะบนทางด่วน ที่มักมีการขับด้วยความเร็วสูง เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการหาแนวทางบรรเทาปัญหา กรมการขนส่งทางบก จึงร่วมกับ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเสริมสร้างวินัยการขับขี่ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อผู้โดยสารให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถตู้โดยสาร สาธารณะที่ให้บริการบนทางด่วนทุกเส้นทาง จำนวนกว่า 200 คน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ด้านความปลอดภัย และใส่ใจการบริการ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานของ รถตู้โดยสารสาธารณะ ให้สามารถสร้างความมั่นใจ ในการบริการแก่ประชาชนตามโครงการ "ถึงจุดหมายปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง" โดยจัดอบรมในวันอังคารที่ 8 มีนาคม นี้ ที่ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังขอให้ผู้ประกอบการขนส่ง ใส่ใจ และกวดขันพนักงานขับรถ และตรวจสอบสภาพรถ ที่ใช้งานให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และลดความสูญเสีย เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป หากประชาชนพบเห็นรถตู้โดยสารสาธารณะ ไม่ปลอดภัย ขับรถประมาท ดัดแปลงที่นั่ง แจ้งได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง