สภาฯผ่านร่างงบกลางปี54หลังอภิปราย5ชม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังที่รัฐสภาได้ใช้เวลาในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2554 หรือ งบกลางปี ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.ทั้งหมด จากจำนวนทั้งสิ้น 13 มาตรา เป็นเวลากว่า 5 ช.ม.
ในที่สุด ประชุมได้ลงมติผ่านร่างตามที่คณะกรรมาธิการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 242 : 94 เสียง จากนั้น ได้มีการหารือในมาตราที่ 4 ของงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวงเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,679 ล้านบาท
ต่อ โดย น.พ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ที่ขอสงวนความเห็น โดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 30 อภิปรายว่า อยากขอให้รัฐบาลแก้ไขที่แท้จริง อย่าใช้เงินแต่เพียงอย่างเดียว
และฝาก นายกรัฐมนตรี ดูแลอย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ขณะที่ ส.ส. ซึ่งขอสงวนความเห็นที่ขอตัดงบประมาณลงนั้น ส่วนใหญ่เป็นหัวเรื่องของการจัดการงบประมาณ ที่ต้องการให้รัฐบาลนำไปใช้แก้ปัญหาที่แท้จริง ทั้งการจัดสรรน้ำ
และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยซ้ำซาก