ศรีสะเกษประกาศ3อำเภอประสบภัยแมลงพืช

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ ในโซนของ อ.กันทรลักษ์ อ.ศรีรัตนะ และ อ.ขุนหาญ เป็นแหล่งปลูกไม้ผลที่สำคัญของ จ.ศรีสะเกษ เช่น เงาะ ทุเรียน ขณะนี้ จ.ศรีสะเกษ กำลังให้ความสำคัญในการดูแลเกษตรกรที่ปลูกเงาะ ทุเรียน ใน 2 เรื่อง คือ เรื่องของการแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาดใน เงาะ และทุเรียน และเรื่องของการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง และในขณะนี้ จ.ศรีสะเกษ ได้ประกาศเขตพื้นที่ 3 อำเภอ เป็นเขตที่ประสบภัยโรคแมลงพืชระบาดในพืชผล และจะได้พิจารณาจัดสรรเงินทดรองราชการ มาเพื่อให้การสนับสนุนในการจัดซื้อสารเคมีที่จะมาฉีดพ่นกำจัดแมลงศัตรูพืชในเงาะ และทุเรียน อย่างเร่งด่วนต่อไป