ส.ส.เริ่มทยอยเดินทางเข้าประชุมสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป ในวันนี้ ส.ส. ต่างทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมแล้ว โดยต้องจับตาเป็นพิเศษกับท่าทีของพรรคฝ่ายค้าน ในการกำหนดตัวผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังจากที่ วิปรัฐบาล มีมติกำหนดวันอภิปราย ในวันที่ 9-13 มี.ค.นี้ ขณะที่ วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่น่าสนใจในวันนี้ มีเรื่องที่ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ได้แก่ การพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่...พ.ศ. ... และการหารือต่อที่ประชุม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ขณะเดียวกันมีเรื่องด่วนที่ต้องพิจารณา คือ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ ป.ป.ท. และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย