รองผบ.ฉก.ยะลาประกาศต.บันนังสาเรงเข้มแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยเฉพาะกิจยะลา จัดพิธีประกาศตำบลเข้มแข็ง เนื่องด้วย ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจยะลา นำโดย พันเอก (พิเศษ) กษิดิศ หลักกรด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบันนังสาเรง ร่วมใจ สานใจสู่สันติ และพิธีมอบสาส์นรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบันนังสาเรง ร่วมใจ สานใจสู่สันติ และพิธีมอบสาส์นแสดงความความยินดี ในการก้าวไปสู่การเป็นตำบลสันติสุข ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกันนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่มีส่วนร่วม ในการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ ตำบลบันนังสาเรง ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง บ้านบันนังบูโย หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างส่วนราชการ และประชาชน ในพื้นที่, สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น, รณรงค์ต้านยาเสพติด และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาตำบลบันนังสาเรง ให้เกิดสันติสุขที่ยั่งยืนตลอดไป