ที่ประชุมประชาพิจารณ์ค้านพรบ.คุ้มครองฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ โรงพยาบาลสงขลา แพทยสภา ร่วมกับ กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และสภาการพยาบาล จัดการประชุมสภาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว น.พ.เพิ่มบุญ จิรยศบุญยศักดิ์ กรรมการแพทยสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ผลการประชุมประชาพิจารณ์ได้มีการสรุปมติ ไม่เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพราะเนื้อหายังไม่เหมาะสมกับการใช้ในประเทศไทย เนื่องจาก จำนวนแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขและอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังมีความขาดแคลน ทำให้มีภาวะงานล้นมือ เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องอยู่แล้ว รวมทั้ง ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดยังมีมติเห็นด้วยว่า หนทางช่วยเหลือผู้เสียหาย
ที่ง่ายที่สุด คือ การแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศ และไปแก้กฎระเบียบการใช้เงิน ในมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพให้มีวงเงินสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าเปลี่ยน จาก 200,000 บาท เป็น 1,000,000 - 2,000,000 บาท ซึ่งเงินในมาตรา 41 มีอย่างเพียงพอ น่าจะมีความเหมาะสมกว่าและคุ้มครองได้ทันที