คนลำปางลงนามถวายพระพรในหลวงบนผ้ายาว999ม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องโถง ชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร บนผืนผ้าสีเหลือง ความยาว 22 เมตร กว้าง 44 นิ้ว โดยมีบรรดาข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร สมาชิกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ การลงนามถวายพระพรดังกล่าว จัดขึ้นตามกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย โครงการพัฒนาประชาธิปไตย สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ วิถีความคิด วิถีชีวิต คุณธรรม จิตสำนึก และยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร บนผืนผ้าสีเหลือง เมื่อดำเนินการครบ 76 จังหวัด แล้ว จะนำไปเย็บต่อกันทุกจังหวัด ซึ่งมีความยาวถึง 999 เมตร